DSU er meget glade for, at det trods de svære Corona-tiltag alligevel lykkedes at samle klubber og udvalg til årets repræsentantskabsmøde i Turbinehallen i Aarhus denne søndag. Det var ikke muligt i år at få en dirigent fra DIF, som i stedet pegede på den garvede dirigent Bent Hviid fra Idrætssamvirke Aarhus. 17 klubber var repræsenteret ved 46 stemmer.

Formanden havde ros til klubberne, der er gode til at holde på medlemmerne og lykkedes med at hæve medlemstallet sidste år til 2.476 medlemmer. Derudover orienterede Camilla Lyngsø om, at vi har snuden i sporet på Strategisporene og at klubberne i den kommende sæson vil blive inddraget i ATK 2.0, idet vi nu påbegynder implementeringen.

50% kontingent i 2020/21
Budget og regnskab blev godkendt uden kommentarer, hvor også grundkontingentet blev fastholdt på 2.500 kr. og det supplerende budget blev hævet fra 220 kr. til 225 kr.

Bestyrelsen foreslog at reducere kontingentet med 50% for sæsonen 2020/21 for at imødegå de kortsigtede økonomiske konsekvenser af Covid-19 for klubberne. Forslaget vil medføre et indhug i egenkapitalen på 304.800 kr. Forslaget blev vedtaget med 42 stemmer.

Vedtægts ændringer
For at præcisere en kutyme i vedtægterne, foreslog bestyrelsen at præcisere, at når en udvalgsformand trækker sig i utide, så konstituerer udvalget sig med en ny formand iblandt sig. Forslaget blev vedtaget. Det samme blev forslaget om, at sammen med indkaldelsen 4 uger før repræsentantskabsmødet bliver det angivet, om personer på valg ønsker genvalg.

Derimod blev forslaget om, at bestyrelsen skal have repræsentanter fra begge discipliner stemt ned med 21 stemmer for, 16 stemmer imod og 9 hverken-eller stemmer.

Nyt, eksternt Amatør- og Ordensudvalg
Repræsentantskabet vedtog en vedtægtsændring, så repræsentantskabet hvert år kan vedtage, om DSU skal anvende et internt eller et eksternt Amatør- og Ordensudvalg for det kommende år. I halen på forslaget blev det vedtaget, at vi for 2020/21 anvender et eksternt Amatør- og Ordensudvalg ved Idrættens Kompetence Center. I vedtægternes §14 om antallet af medlemmer i Ordens- og Amatørudvalget blev det vedtaget, at der fremover skal vælges 3 eller 5 medlemmer til et internt udvalg.

Forslag fra klubberne
Fra klubberne var der indkommet to forslag. HSK foreslog, at der fremover skal kunne vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen, i stedet for 1. Forslaget blev vedtaget med 38 stemmer for, 4 imod og 4 hverken-eller stemmer.

GKF ønskede et resolutionsforslag med en henstilling til, at der igen arrangeres 1-2 mærkeprøver pr. sæson, for at samle op på de løbere, der mangler mærker. Bestyrelsen tager henstillingen på sig, hvorefter i alt 8 klubber tilsluttede sig udfordringen med manglende mærkeprøver

Personvalg
Camilla Lyngsø modtog genvalg som formand. Til bestyrelsesposten på valg var to kandidater, Svea Lund, siddende i bestyrelsen, og Henriette Andersen Theisen, GKF. Svea Lund blev genvalgt med 40 stemmer. På suppleantposten genopstillede Dennis Bavnhøj, HSF, og Henriette Andersen Theisen, GKF. Dennis Bavnhøj påtog sig at være 1. suppleant og Henriette Andersen Theisen bliver 2. suppleant.

For en toårig periode blev Karin Rigas genvalgt som formand for HU og Marianne Bilstrup genvalgt som formand for AU. Der skulle vælges en ny formand for EU, idet Maria Fuglsang har trukket sig i utide. International dommer Kim Louise Ettrup, der allerede sidder i EU, blev valgt som formand for EU for 1 år. Der skulle også vælges en ny formand for TU, idet Lone Amtrup har valgt ikke at genopstille. International mesterskabsdommer Lone Villefrance blev valgt som ny formand for TU for et år.

Tak
Camilla Lyngsø overtog ordet og orienterede om, at DSU nu tager fat i klubberne omkring mulighederne for at gennemføre de første aktiviteter i den nye sæson set i lyset af Corona. Derefter opfordrede formanden til, at interesserede til at være med bag kulisserne til The Nordics i Hørsholm til februar, skal henvende sig til kontoret.

Formanden takkede Maria Fuglsang for sine mange timer for DSU. Og dernæst Lone Amtrup, der har været en stærk ressource i Teknisk Udvalg igennem de sidste 20 år, de seneste år som formand.

Finn Wehner udnævnes til nyt æresmedlem
Finn Wehner, der afgår som formand for Ordens- og Amatørudvalget, en post han har bestridt i rigtig mange år, indstilles af bestyrelsen til æresmedlem. Finn, der selv har været en habil kunstskøjteløber, har også i utallige år været dirigent på DSU’s repræsentantskabsmøder, og repræsentantskabet bakkede op om udnævnelsen af Finn.

 

Blangsted Prisen
Blangsted prisen gik i år til Bettina Johansen, der var indstillet af HSF bl.a. med følgende begrundelse:

Bettina Johansen er en person som er guld værd for enhver idræts forening. Bettina har gennem en årrække været en af de bærende kræfter i Herning Skøjteløber forening. Hun har ydet et kæmpe stykke arbejde, både praktisk og organisatorisk. Hun er helt unik, et fantastisk positivt menneske som altid klar til at hjælpe alt og alle, hvor der end måtte være brug for det.

Jeg må sige at jeg aldrig har mødt et mere positivt menneske der til enhver tid ser muligheder og aldrig lader sig stoppe, om det gælder at lave konkurrenceplaner, udlejnings udfordringer eller en kjole der skal syes og laves om kort før konkurrence. Altid finder hun en løsning! Hun har gennem de sidste 16 år være aktiv i HSF og jeg er ikke den eneste der har stor respekt og har rosende ord om Bettina.

 

 

Af Mariann Vasbo