Maj 2018

Dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kontaktperson: Camilla Lyngsø
Adresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 47077915
Tlf: 28748210
Mail: office@danskate.dk


Vi behandler følgende personoplysninger:

Bestyrelses- og udvalgsmedlemsoplysninger

Ansattes oplysninger

Frivillige dommere, trænere og underviseres oplysninger

Klubmedlemsoplysninger

Herfra indsamler vi oplysninger
Normalt får vi oplysningerne fra dig, men i nogle tilfælde kan der være andre kilder:

Cookies
Ud over de oplysninger, som du selv afgiver, når du interagerer med DSU, fx når du tilmelder dig til en konkurrence, anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie.

En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en web-server og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.

For hvert besøg på hjemmesiden – uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – opbygger DSU’s hjemmeside en logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm.

Forbundets formål med at behandle dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

Formål med behandling af bestyrelses- og udvalgsmedlemsoplysninger:  

Formål med behandling af oplysninger på ansatte

Formål med behandling af oplysninger på frivillige dommere, trænere og undervisere

Formål med behandling af oplysninger på klubmedlemmer

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt, for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at orientere os herom.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er, at barnet er i stand til at give dette samtykke, når de er fyldt 15 år. Dette gælder også, når vi indsamler personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier).

Videregivelse af dine personoplysninger
Der sker videregivelse af oplysninger til DIF i relevant omfang.
Vi videregiver aldrig personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter din relation til DSU. Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt. Øvrige personoplysninger opbevarer vi i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Klage
Hvis du ønsker at klage, kan du kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.