Maj 2018

Dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kontaktperson: Camilla Lyngsø
Adresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 47077915
Tlf: 28748210
Mail: office@danskate.dk


Vi behandler følgende personoplysninger:

Bestyrelses- og udvalgsmedlemsoplysninger

 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • Bankkontooplysninger.

Ansattes oplysninger

 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, ansættelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer, bankkontooplysninger, evt. lægeerklæringer o.lign.

Frivillige dommere, trænere og underviseres oplysninger

 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer, bankkontooplysninger.
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Klubmedlemsoplysninger

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter (f.eks. formand eller kasserer)
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • Fødselsdato
  • Evt. oplysninger om helbredsmæssige forhold

Herfra indsamler vi oplysninger
Normalt får vi oplysningerne fra dig, men i nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. børneattest og strafbare forhold, samt nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Medlemsklubber, f.eks. oplysninger om tillidsposter (formand og kasserer), kursusdeltagelse og konkurrencedeltagelse.

Cookies
Ud over de oplysninger, som du selv afgiver, når du interagerer med DSU, fx når du tilmelder dig til en konkurrence, anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie.

En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en web-server og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.

For hvert besøg på hjemmesiden – uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – opbygger DSU’s hjemmeside en logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm.

Forbundets formål med at behandle dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Forbundets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formål med behandling af bestyrelses- og udvalgsmedlemsoplysninger:  

 • Administration af din relation til os, herunder kontaktoplysninger og udbetaling af godtgørelse
 • Gøre oplysning om tillidshverv tilgængelige
 • Opfyldelse af lovkrav

Formål med behandling af oplysninger på ansatte

 • Overblik over- og forbedring af kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

Formål med behandling af oplysninger på frivillige dommere, trænere og undervisere

 • Håndtering af dine hverv og pligter i forbundet
 • Gøre oplysning om tillidshverv tilgængelige
 • Overblik over- og forbedring af kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav (herunder at indhente børneattest)
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende

Formål med behandling af oplysninger på klubmedlemmer

 • Tilmeldinger (f.eks. stævnetilmelding, kursustilmelding m.m.)
 • Gøre oplysning om tillidshverv tilgængelige.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Opkrævning og betaling af licens m.v.
 • Videregivelse af kontaktoplysninger til DIF ved tillidserhverv, bl.a. i forbindelse med CFR-registrering
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i en periode efter din udmeldelse eller fratræden
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der, for børn og unge under 18 år, behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt, for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at orientere os herom.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er, at barnet er i stand til at give dette samtykke, når de er fyldt 15 år. Dette gælder også, når vi indsamler personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier).

Videregivelse af dine personoplysninger
Der sker videregivelse af oplysninger til DIF i relevant omfang.
Vi videregiver aldrig personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter din relation til DSU. Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt. Øvrige personoplysninger opbevarer vi i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt
 • Ansatte
 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år, efter din fratrædelse
 • Frivillige dommere, trænere og undervisere
  Vi opbevarer dine oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
 • Klubmedlemmer
  Vi opbevarer dine oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Klage
Hvis du ønsker at klage, kan du kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.