I dag afholdt unionen det årlige repræsentantskabsmøde med deltagelse af 17 ud af 21 klubber. Desuden deltog flere udvalgsformænd, æresmedlemmerne Finn Wehner, Vivi og Kurt Poulsen, og fra DIF var næstformand Hans Natorp og konsulent Pernille Løvengreen inviteret.


Formandens mundtlige beretning

Camilla Lyngsø holdt en kort mundtlig beretning, hvor hun fortalte, at 14 dages-helvede indtrådte kort efter sidste repræsentantskabsmøde med konstante nye krav og restriktioner. Det har givet meget arbejde i unionen, ligesom Camilla sender stor respekt til klubbernes arbejde i sæsonen

Corona har givet os en ny mødeform online, som er hurtige at sætte op og nemme at tilgå. Det har affødt en langt bedre dialog, og det ønsker formanden at vi skal fastholde.

I sæsonen har vi arbejdet med at få fastlagt de nye strategispor for 2022-2025, som bliver en naturlig fortsættelse af de nuværende spor. Dog er det ene nye spor digitalisering, som skal gøre det nemmere at være i sporten for alle frivillige, træner som for løberne, med et ønske om en fælles platform til alle typer af oplysninger og dokumenter.

Medlemstallet i år er flot, men det afspejler ikke virkeligheden pga. tidspunktet for optællingen. Det er vi meget opmærksomme på, men vi er også klar over, at tallet afspejler det store arbejde ude i klubberne.

Aktivitetsudvalget

Marianne Bilstrup fortalte, at i udvalgets handlingsplan for den kommende sæson, vil man indgå i et samarbejde om at udvikle sporten og konkurrencerne, herunder arbejdet med konkurrence strukturen. Desuden vil AU fortsætte samarbejdet med TU om at uddanne nye officials, ligesom man gerne vil rekruttere flere til udvalget og til AU’s officials, fx speakers.

Eliteudvalget

For EU blev det ikke den sæson, som alle havde håbet på, med et nyt eliteprogram og talentudviklingsgruppen, NTG, fortalte Kim Ettrup. I år har der været 19 løbere på NTG, og formanden opfordrer til, at alle der ønsker at deltage, som er fyldt 13 år og løber i M-rækken, er velkomne med en motiveret ansøgning. Ansøgningsskemaet finder man i Eliteprogrammet, og EU behandler ansøgninger på deres møder, der afholdes hver 14. dag.

Som noget nyt offentliggjorde EU udtagelser til de internationale konkurrencer i starten af sæsonen, hvilket vil blive fast praksis fremover.

Funskate

Astrid Uttenreitter fortalte, at det var heldigt, at man fik gennemført de to første træningssamlinger i sæsonen, hvilket var især var på grund af et godt samarbejde med de afholdende klubber og de Funskate-ansvarlige. Ved at skulle tænke ud af boksen, har udvalget erfaret flere ting, som kan gøres anderledes fremover.

Man glæder sig til at sætte at de nye tiltag i værk næste sæson, fx Masters rækken og en opdeling af konkurrencedagen for konkurrencerne på Øst-siden.

Udvalget har lavet et nyt koncent: FunClub. Det er en fiks-og-færdig  vejledning til klubberne om at holde små konkurrencer for FunSkate-løberne, hvis man ønsker det. Den sendes ud her inden sæsonen.

Hurtigløbsudvalget

Karin Rigas var forhindret i at deltage, hvorfor landstræneren orienterede om sæsonen, der kulminerede med 5 uger i en Corona-fri boble. De to landsholdsløbere klarede de 5 løb godt, og det er gode takter frem mod den nye sæson, der er en OL-sæson.

Karin havde indtalt en video, hvor hun bad alle om at gentænke kulturen i skøjtesporten med historiefortællinger, og hvor man sikrer, at alle stemmer kan blive hørt. Desuden takkede Karin bestyrelsen, udvalgene og klubberne for et langt og godt samarbejde, og for mange gode timer i medarbejdernes samvær.

Årsregnskab og budget

Kasserer Astrid Uttenreitter orienterede om, at årets resultat giver et overskud på godt 4.000 kr., hvilket selvfølgelig skyldes de mange aflyste aktiviteter. Desuden har vi har fået Coronastøtte fra ISU på 125 tkr. og en underskudsgaranti fra DIF på 60.000.

Vi har budgetteret ud fra, at vi går ind i en mere normal sæson. Dennis Bavnhøj, HSK, tog ordet for at henstille opmærksomheden på, at vi er på en kurs med at udhule egenkapitalen.

Forslag

Bestyrelsen stillede forslag om, at man ligesom sidste år, halverer kontingenterne for at lette den svære økonomi i klubberne pga. Corona. Forslaget blev vedtaget med 31 af de i alt 48 stemmer.

Bestyrelsen ønskede også at forlænge perioden i vedtægterne for tidspunktet for repræsentantskabsmødet. Årsagen er, at bestyrelsen har udfordringer med at nå hjem fra ISU’s kongres hvert andet år, idet tidspunktet for de to møder kolliderer. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Herlev Idrætsforening stillede forslag til en vedtægtsændring, at begge de valgte suppleanter skal deltage på bestyrelsesmøderne.  Forslaget, der kræver 2/3 dels flertal, faldt med 31 stemmer for.

Herlev Idrætsforening havde også stillet et resolutionsforslag, om at DSU skal udarbejde forslaget i samarbejde med klubberne, og at forslaget skal sættes i høring med en endelig afklaring på repræsentantskabsmødet 2022, inkl. en plan for evaluering. Efter en kort dialog enedes man om, at bestyrelsen påtager sig at inddrage klubberne i vilkårene som samarbejdsklub, ligesom at DSU skal tilpasse vilkårene, så de er enslydende i Talent- og Elitestrategien som i Eliteprogrammet.

Valg

Astrid Uttenreitter, der er nybagt mor, fratræder som kasserer. Ny på posten bliver Thomas Agermose Jensen. På næstformandsposten genopstiller Mariann Vasbo, mens Dennis Bavnhøj også stiller op. Det blev Mariann Vasbo, der bliver på posten som næstformand.

Karin Rigas afgår fra sin bestyrelsespost, hvortil der var 3 kandidater. Den ene kandidat, Henriette Andersen Theisen trak sig umiddelbart før valget. Tilbage var Dennis Bavnhøj og Lone Amstrup, der i første omgang begge fik 24 stemmer. De to kandidater indtog derfor talerstolen, før der var omvalg. Ny i bestyrelsen blev Lone Amstrup.

Der var fire kandidater til suppleant posterne: Henriette Andersen Theisen, Maria Fuglsang, Lone Amstrup og Michael Nielsen. Lone Amstrup fik en bestyrelsespost, mens den sidste kandidat, Michael Nielsen, kom fra den samme klub som den nyvalgte kasserer, hvilket kolliderer med vedtægterne. Til trods for, at Henriette Andersen Theisen fortalte, at Maria og hende havde aftalt, hvem der skulle være hhv. 1. og 2. suppleant, fastslog formanden, at der skulle være valg om de to poster. Her blev Maria Fuglsang 1. suppleant og Henriette Andersen Theisen 2. suppleant.

Bestyrelsen udgøres nu af:

Formand Camilla Lyngsø
Næstformand Mariann Vasbo
Kasserer Thomas Agermose Jensen
Bestyrelsesmedlem Svea Lund
Bestyrelsesmedlem Lone Amstrup

1. Suppleant Maria Fuglsang
2. Suppleant Henriette Andersen Theisen

Lone Villefrance afgik som formand for Teknisk udvalg, hvor Christina Wassard Maas blev ny formand. Gert Lindenskov blev ny formand for Hurtigløbsudvalget, hvor Karin Rigas trådte af; mens Kim Ettrup blev genvalgt som formand for Eliteudvalget.

Afrunding

Jesper Haslund Kristoffersen, GKF, tog ordet under punktet eventuelt, at klubben ønsker en udvidet dialog om ATK, fleksibilitet i implementeringen og at man ser på målsætninger i den enkelte klub, for at kunne fortsætte indenfor den strategi, som den enkelte klub ønsker. Derefter rundede formanden mødet af og takkede alle for deres deltagelse.

 

 

Tekst og foto af Mariann Vasbo