OPDATERES IGEN 26/10 JF. REGERINGENS NYE RETNINGSLINJER AF 23/10, NÅR VI MODTAGER EN OPDATERING FRA DIF OMKRING FORHOLDENE FOR IDRÆTTEN.

Her kan du læse om særlige Covid-19 retningslinjer, gældende for alle DSU’s aktiviteter, som konkurrencer, træningssamlinger, mærkeprøver o.lign. for skøjteløbere/pårørende/trænere/officials og værtsklubber. DSU anbefaler, at vejledningen følges ved private aktiviteter som fx almindelig træning, konkurrencer, samtræning og samlinger.

Siden opdateres løbende, og er sidst opdateret den 21. oktober forlængelsen af særlige tiltag til 31. oktober.

På opfordring af DIF beder vi alle klubber og foreninger:

DIF opfordrer til, at vi ikke bruger test-værktøjet som middel til at sikre tryghed omkring konkurrencer, idet idrætten vil kunne lægge testcentrene ned og komme i unødig modvind.

Det er til enhver tid de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og DIF, der danner basis for vores retningslinjer. Vær dog opmærksom på, at der kan udstikkes lokale og regionale retningslinjer, ligesom der kan være særlige forbehold i de enkelte haller, fx i forhold til samlet antal i hallen.

HUSK altid de generelle råd til forebyggelse af smittespredning

 • Vask ofte hænder eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Hold afstand – og bed andre tage hensyn

Forsamlingsforbud
Pr. 18. september gælder forbud mod forsamlinger på over 50 personer, foreløbig frem til 31. oktober. I en skøjtehal tæller alle tilstedeværende personer med i forsamlingen, både løbere, trænere, forældre, halpersoner m.fl. Vær opmærksom på evt. regionale skærpelser.


Afstand
Minimum 1 meters afstand mellem siddende i personer
Minimum 2 meters afstand mellem personer i fysisk aktivitet
Der skal være 4 kvadratmeter pr. person i et lokale. Maksimumkapacitet skal vurderes ift. lokalets inventar og redskaber.

Træner/holdleder
Der skal i alle situationer være en træner eller frivillig til stede pr. hold når der er tale om aktiviteter for børn og unge.


Aflysning af DSU-arrangementer
Ved aflysning af DSU-konkurrencer og andre DSU aktiviteter:

 • Det er til enhver tid retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, den pågældende kommune og DSU, der er gældende.
 • Aflysninger annonceres på danskate.dk, ligesom der mailes direkte til alle skøjteklubber, officials og direkte til de tilmeldte deltagere.


Aflysning af sociale aktiviteter
Frem til foreløbig den 31. oktober 2020 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Efter den 31. oktober 2020, eller så snart myndighederne ikke længere fraråder sociale aktiviteter i bl.a. fritidstilbud, gælder følgende:

Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør, der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.

Halleje

Som oftest skal der ikke betales halleje i forbindelse med aflyste haltider. De fleste kommuner opkræver ikke lokalegebyr for aflyste haltider under Corona-nedlukningen, ligesom selvejende idrætsfaciliteter fortsat modtager deres aktivitetstilskud uagtet aktivitetsniveau. Flere idrætsforeninger vælger dog i samarbejde med kommunen at fortsætte betalinger af halgebyr til selvejende idrætsfaciliter.

DIF opfordrer til at der rettes henvendelse til kommunen og den eventuelle selvejende idrætsfacilitet, hvis man som forening bliver bedt betale gebyr for aflyste tider under Corona-nedlukningen. Ofte findes der en lokal løsning, som tager højde for foreningernes, faciliteternes og kommunens situation.

Corona-gebyr
For at sikre at smittetiltag blive iværksat under konkurrencer øges deltagerbetalingen med kr. 20. Beløbet går til at dække DSU’s ekstra udgifter.

 

 1. CORONA-ANSVARLIG

Ved alle konkurrencer er udpeget en Corona-ansvarlig, der skal være let genkendelig. Ved DSU’s konkurrencer stiller DSU med en Corona-ansvarlig iført en gul vest. Den Corona-ansvarlige har ansvaret for:

 • at kontrollere, at der kun er det tilladte antal personer i hallen/lokalerne
 • at deltagere og publikum holder korrekt afstand
 • at konkurrencen gennemføres i henhold til DSU’s retningslinjer

Henstillinger fra den Corona-ansvarlige skal altid følges.

 

 1. AFBRYDELSE AF KONKURRENCEN

Konkurrenceledelsen vil i samarbejde med den Corona-ansvarlige og overdommeren stoppe konkurrencen, hvis retningslinjerne ikke følges.

 

 1. LODTRÆKNING

Al lodtrækning foregår elektronisk uden tilstedeværelse af løbere eller andre.

 

 1. I SKØJTEHALLEN

Hygiejne og afstand

Håndsprit er tilgængelig ved indgangen, i alle omklædningsrum, ved banden, på bordene ved panelet, i dommerrum og i sekretariatet.
Værtsklubben skal identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.
Der skal til enhver tid holdes min. 1 meters afstand i alle lokaler.
Afstandsmarkeringer skal fremgå af gulvene.

Ankomst og afgang fra skøjtehallen

Skøjteløbere, med pårørende, må ankomme til konkurrencen 1 time før løberen skal på isen. Løberen med pårørende forlader skøjtehallen, så snart løberens række er færdigløbet.

Ophold for alle andre end publikum

Det gældende forsamlingsforbud skal altid overholdes (50 personer pr. 18. september). Her taler vi om maximum antallet i alt af skøjteløbere, trænere, officials, dommere og frivillige. Der må ikke afvikles en konkurrence, hvor flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud er samlet på samme sted samtidigt.

Hvis der er flere grupper af maksimalt det antal personer, som det gældende forsamlingsforbud tillader, til stede på samme område, skal man sikre, at der er min. 2 meters afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Der skal være synlig adskillelse mellem grupperne.

I alt må der være 500 tilstede i Skøjtehallen.


Håndtering af knudepunkter/skiltning

Værtsklubben skal have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange, til kiosken, omklædningsrum og boksen.

Det skal skiltes, hvis det er nødvendigt at styre, hvad vej folk går til og fra et område.


Tilskuere

Der kan maksimalt tillades det antal siddende publikum, der sammen med antallet af  løbere, trænere, dommere, officials mv. i alt udgør 500 personer. Der skal være min. én meter mellem pladserne, og der skal være mindst 2 m2 areal pr. tilskuer. Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.

Tilskuere skal have faste pladser og vende ansigtet frem mod isen.

Klubben bør ved hjælp af frivillige sikre styring af publikumsstrømme og fx undgå omfattende køer ved indgange, toiletter mv.

Der må ikke kastes gaver o.lign. ud på isen under konkurrencen.


Skøjteløbere

Skøjteløbere skal ligesom alle andre holde min. 1 meters afstand til andre. På isen skal der, p.g.a. fysisk aktivitet, holdes min. 2 meters afstand til andre.

Efter egen gruppe er færdig på isen kan skøjteløbere sætte sig på publikumspladser, og overgår herefter til at være publikum. De må så ikke gå ned til isen, omklædningsrum o.lign. igen.


Træner / Holdleder

Der skal være minimum én træner eller frivillig til stede pr. hold, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.

Trænere skal holde min. 1 meters afstand ved banden til både andre løbere og trænere. Vi opfordrer til, at der anvendes en maske.


Til / fra isen

Værtsklub skal have en dørvagt, der hvor løberen går på/af isen. Løbere/trænere åbner ikke selv døren.

 

Omklædningsrum

Kun løbere, trænere og evt. holdleder har adgang til omklædningsrummene. Værtsklubben skal sikre, at der ikke opholder sig flere i omklædningsrummene end størrelsen tillader.

Løbere har adgang til omklædningsrum 30 min. før opvarmningen til gruppen begynder, og indtil 15 minutter efter endt løb. Der må ikke efterlades dragter, tasker og andet i omklædningsrummet efter omklædningen efter endt løb

Løbere, der ikke er selvhjulpne, bør møde op omklædte. Hjælp til at binde skøjter o.lign. ydes af holdlederen.

 

Opvarmning

Værtsklubben skal angive, hvor der kan varmes op, og antallet af løbere, der kan være på området samtidigt. Opvarmningsområdet er kun for løbere og trænere, og området bør ikke ligge i forbindelse med publikumsområdet.

 


Præmieoverrækkelse, erindringsgaver og diplomer

Der afvikles præmieoverrækkelse udenfor isen for placering nummer 1, 2 og 3. Kun disse løbere + evt. pårørende deltager.

Diplomer og evt. erindringsgaver afhentes i sekretariatet af én klubrepræsentant ved konkurrencens afslutning.


Dommere og teknisk panel

Dommerne sidder med min. 1 meters afstand.

Hvis der af pladshensyn ikke kan etableres 1 meters afstand for deltagerne i det tekniske panel, skal det tekniske panel benytte mundbind eller visir. Der udleveres et head-set til hver deltager i det tekniske panel, som skal anvendes under hele konkurrencen.

Skærme og andet teknisk udstyr skal afsprittes af det tekniske personale, før det overgives til en ny person i panelet.

Mad til dommere og panelet serveres portionsanrettet (smurt rundstykke i film fx)

Forplejning

Kantiner, cafeteriaer, restauranter mv. der er drevet professionelt af forpagtere, af lønnede eller af frivillige, og som kan overholde de gældende retningslinjer for restauranter, caféer og værtshuse (se reglerne her), kan holde åbent.

Kiosker eller lign. drevet af frivillige i foreningerne kan også holdes åbent. Klubber skal være opmærksomme på, at det er dem, som er ansvarlige for at overholde retningslinjerne.

Det er vigtigt, at en eventuel åbning sker efter dialog med kommunen og den eventuelle facilitetsejer.

Servering af mad og drikkevarer i hallen skal håndteres med respekt for Corona retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Pr. 18. september skal stående og gående bære mundbind i skøjtehallens / klubbens café.

Rengøring
Klublokale og omklædningsrum skal rengøres dagligt. Kontaktflader, som berøres hyppigt, rengøres løbende. Klubben skal sikre, at der er rigeligt håndsprit tilgængeligt og adgang til hyppig håndvask.

Vi anbefaler, at løberne har faste pladser i omklædningsrummene. Der bør være min. 2 m2 pr. person i lokalerne.

Vi anbefaler, at løberne medbringer eget træningsudstyr, som fx sjippetov, måtter m.v. Når klubbens udstyr benyttes, skal det af sprittes efter hver brug.


Adgang til toiletter, håndvask mv, sprit
Toiletter rengøres dagligt, og klubben sikrer adgang til håndsprit på relevante områder


Udendørs træning
Så vidt vejret tillader det anbefales off ice træningen gennemført udendørs


Trænere / Frivillige
Der skal til enhver tid være minimum en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning af børn og unge, som skal sikre, at smittetiltagene hele tiden overholdes.


På isen
Der skal holdes minimum 1 meters afstand, når løberne står stille på isen – og min. 2 meters afstand, når løberne er i bevægelse.


Afstandskrav
Se mere under GENERELT


Klubcaféen
I klubber, hvor der drives lille café, skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer. Det betyder, at man skal bære mundbind, når man er ståede, fx står i kø eller går på toilettet. Det kan virke ulogisk, hvis man lige har dyrket motion sammen uden mundbind, men det er vilkårene. Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22.


Fitnessrum
Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand og gældende forsamlingsforbud kan overholdes. Det skal sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres, så der maksimalt er en udøver pr 4 m2.
Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

 

Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.

Ekstra rengøring: Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, , vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.

Desinfektion mellem aktiviteter: Kontaktflader på redskaber og maskiner skal desinficeres mellem hver benyttelse.

Forplejning
Selvom det er meget lidt sandsynligt, at Corona virus smitter gennem mad, så anbefaler Fødevarestyrelsen, ekstra fokus på en god hygiejne i køkkenet, herunder grundig afvaskning af hænder. Klubben sikrer mulighed for god afstand mellem mennesker som står i kø og sidder ved borde og spiser. Borde rengøres grundigt efter brug.

 

Mellemmåltider
Sundhedsstyrelsen fraråder at lave skåle med snacks, nødder, slik eller andet, hvor deltagerne tager med fingrene. I stedet opfordres der til portionsanretninger.

 

Overnatning
Ved overnatning organiseres deltagerne i ‘familiegrupper’ af max. 8 deltagere. Senge/madrasser placeres min. 1 meter fra hinanden. Om muligt luftes der ud i soverummet min. to gange dagligt og gruppen tildeles egne bade- og toiletfaciliteter.

Se desuden under GENERELT og I SKØJTEHALLEN

1. LOKALETS STØRRELSE

Lokalet vil være rigeligt stort, dvs. afpasset efter deltagerantallet med overholdelse af gældende Covid-19 afstandskrav.

2. IND- OG UDGANGE

I den udstrækning det er muligt og afhængigt af deltagerantallet, vil der være en indgang til og en udgang fra lokalet. Dette bedes respekteret.

3. UDLUFTNING

I den udstrækning det er muligt, afhængigt af deltagerantallet, og medmindre der er central udluftning i lokalet, vil underviseren sørge for udluftning løbende.

4. AFSTANDSKRAV

Sørg for hele tiden at holde afstand til hinanden, min. 1 m. og for særligt udsatte min. 2 m. Alle deltagere placeres med 1 m. afstand, og der vil være 2-5 m. afstand fra mødeleder/underviser til deltagerne/kursisterne.

5. FORPLEJNING

Al mad (croissant, sandwich, kage m.m.) er portionsanrettet.

6. GRUPPEARBEJDE

Ved nogle kurser vil kursisterne blive opdelt i grupper. Underviseren vil sørge for, at grupperne består af så få personer som muligt (max. 6), og at det igennem hele kurset er de samme personer, der indgår i den samme gruppe, så grupperne ikke blandes.

7. FYSISKE ØVELSER

Der vil under kurset kun blive udført fysiske øvelser i den udstrækning, det er forsvarligt i henhold til gældende Covid-19 regler og retningslinjer, og i så tilfælde med 2 m. afstand ved aktiviteter i bevægelse.

Repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan stadig afvikles med op til 500 deltagere, hvis bestemte retningslinjer følges.

Forsamlingsforbuddet er aktuelt på 50 personer. Men afvikling af repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger er undtaget fra deltagerbegrænsning, hvis visse betingelser vedrørende mødefaciliteterne overholdes. Dog sætter det store forsamlingsforbud på 500 fortsat den øvre grænse. Det betyder, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan og derfor også skal afvikles ved fysisk fremmøde og ikke kan afvikles digitalt (medmindre man er over 500). Gældende ordning er følgende:

Hvis man er under 50 deltagere, kan møderne afvikles frit. Hvis man er over 50 deltagere (og op til 500) skal følgende betingelser og anbefalinger overholdes:

Alle deltagere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser og med ansigtet vendt i samme retning. Der bør være mindst 1 meters afstand mellem hver person. Der bør være mulighed for at gå til en talerstol eller et andet særskilt sted, hvorfra deltagerne kan fremføre deres indlæg med større afstand til de øvrige deltagere, mindst 2 meter. Der skal være mindst 2 mgulvareal pr. deltager.

Alle deltagere skal medregnes, dvs. medlemmer, stemmetællere, revisorer, dirigent osv.

De sædvanlige og kendte hygiejne- og adfærdsregler skal overholdes. Der skal være særlig fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.

Vær derudover opmærksom på forholdene i indgangsparti, forhal, garderobe m.v., så der ikke opstår kø og klumpspil de steder. Afsæt eventuelt en frivillig til at sikre en god afvikling, hvis faciliteterne ellers vil give vanskeligheder. Spring forplejningen over eller server den til hver enkelt deltager personligt. Ingen buffet.

Hvad gør I, hvis mødet har været udsat?
Hvis et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling har været udsat, bør I i bestyrelsen gøre følgende:
1. Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt
Det udsatte møde skal nu afholdes hurtigst muligt. Bemærk, at det er det ordinære møde, der har været udsat og derfor også det ordinære møde, der afholdes nu, efter den normale dagsorden for mødet. Hvis mødet aldrig blev varslet før nedlukningen, skal mødet varsles nu, og den normale procedure for dette skal følges. Hvis mødet var varslet og forslag var indkaldt før nedlukningen, skal processen blot genoptages, og det nye møde skal indkaldes med passende varsel.
2. Bestyrelsen som forretningsministerium
Bestyrelsen har under udsættelsen ageret som et forretningsministerium, der har holdt driften kørende. Bestyrelsen kan overveje nu at aflægge en uformel beretning for mellemperioden under udsættelsen, så medlemmerne – udover beretning og regnskab for det foregående år – også orienteres særskilt om mellemperioden. Herved sikrer bestyrelsen gennemsigtighed og god forvaltning.
3. Regnskab 
Regnskab for foregående år har været udfærdiget og revideret efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne. Regnskabet skal nu forelægges på det udsatte møde.

Hvis en løber, træner eller anden, der har haft aktivitet i klubben eller til konkurrencen bliver smittet, så afhænger det videre forløb af, hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater, hvornår kontakten har været der, og hvor længe den har varet.

Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej. Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m.

I idrætssammenhæng vil det altså typisk være holdkammerater, trænere mv. Sædvanligvis vil den Corona-smittede i forbindelse med den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne. Er man holdkammerater og har trænet sammen, men uden at høre til de nære kontakter, kan det være en god idé at opfordre til, at de bliver testet for Corona. Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om træningsaktiviteter for potentielt smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen.

Se denne vejledning fra Sundhedsstyrelsen for mere information om smittede