Vejledningen er opdateret den 3. juni 2021

Her kan du læse om særlige Covid-19 retningslinjer gældende for alle DSU’s aktiviteter som konkurrencer, træningssamlinger, mærkeprøver o.lign. for skøjteløbere/pårørende/trænere/officials og værtsklubber. DSU anbefaler, at vejledningen følges ved private aktiviteter som fx almindelig træning, konkurrencer, samtræning og samlinger.

Det er til enhver tid de gældende Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og DIF, der danner basis for vores retningslinjer. Vær dog opmærksom på, at der kan udstikkes lokale og regionale retningslinjer, ligesom der kan være særlige forbehold i de enkelte haller, fx i forhold til samlet antal personer i hallen.

 

HUSK altid de generelle råd til forebyggelse af smittespredning

 • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram
 • Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet
 • Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen
 • Host og nys i ærmet
 • Husk at vaske hænder tit og brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved

Forsamlingsforbud

Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper, og kropskontakt er også tilladt for alle aldersgrupper. Følgende forsamlingsforbud og restriktioner er gældende:

Idræt
Indendørs idræt
 • Max. 50 personer for alle, inkl. trænere, dommere og ”nødvendige voksne” (se nedenfor) – dog altid min. 4 kvm pr. deltager
 • Der er krav om Coronapas for alle voksne udøvere fra 18 år og op
 • Der er ikke krav om Coronapas for trænere eller nødvendige voksne
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne
Udendørs idræt
 • Max. 100 personer
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne
Generelt
Indendørs
 • Max. 50 personer
Udendørs
 • Max. 100 personer

NB: Vær opmærksom på evt. regionale skærpelser.

Nødvendige voksne:

Ved nødvendige voksne forstås en voksen, der skal hjælpe de helt små løbere med diverse praktiske ting. Nødvendige voksne tæller med i forsamlingsforbuddet.

Krav om Coronapas:

Alle voksne udøvere, besøgende, tilskuere el.lign. på 18 år og op skal kunne forevise et gyldigt Coronapas, dvs. at de skal kunne sætte flueben ved en af nedenstående muligheder:

 • Negativt Covid-19 testresultat, der er max. 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget
 • Positivt PCR-testresultat, der er min. 14 dage og max. 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 • 14 dage efter 1. Covid-19 vaccination (2. vaccination skal ske inden 42 dage efter 1. stik)
 • Umiddelbart efter gennemført vaccinationsforløb

Krav om mundbind/visir:

Alle udøvere, besøgende, tilskuere el.lign. på 12 år og op skal bære mundbind eller visir på alle offentligt tilgængelige indendørs områder. I skøjtehallen skal alle på 12 år og op som udgangspunkt bære mundbind, når de bevæger sig rundt i skøjtehallen. Helt særligt gælder det at løbere og trænere ikke skal bære mundbind, når:

– de går fra omklædningsrummet og til isen/opvarmningsområdet
– under opvarmning og træning på isen
– når de går fra isen/opvarmningsområdet tilbage til omklædningsrummet

Kontrol af Coronapas og mundbind/visir:

Det er foreningen eller facilitetsejeren, der har pligt til at kontrollere, at der kan forevises et gyldigt Coronapas (18 år og op), og at der bæres mundbind/visir (12 år og op). Dette sker ved at foretage en stikprøvekontrol min. 1 gang i døgnet af alle tilstedeværende i idrætsfaciliteten på tidspunktet for kontrollen. Uden Coronapas  og uden mundbind/visir kan der ikke gives adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.

Afstandskrav:

Hold min. 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, gerne 2 meter, når det er muligt. Der må max. være 1 person pr. 4 m2 – vær opmærksom på, at dette gælder fra næse til næse (og ikke fra albue til albue).

Træner/holdleder
Der skal i alle situationer være en træner eller frivillig til stede pr. hold, når der er tale om aktiviteter for børn og unge. En træner må ikke træne to grupper samtidigt.

Aflysning af DSU-arrangementer
Ved aflysning af DSU-konkurrencer og andre DSU aktiviteter:

 • Det er til enhver tid retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, den pågældende kommune og DSU, der er gældende.
 • Aflysninger annonceres på danskate.dk, ligesom der mailes direkte til alle skøjteklubber, officials og direkte til de tilmeldte deltagere.


Sociale aktiviteter

 • Der er grønt lys til sociale arrangementer – med og uden overnatning – så længe de finder sted inden for det almindelige forsamlingsforbud på hhv. 50 personer indendørs og 100 personer udendørs og under overholdelse af øvrige gældende Corona-restriktioner.
 • Sociale arrangementer bør afholdes inden for det enkelte hold eller faste gruppe, der træner sammen.
 • Ved planlægning af en tur med overnatning er det vigtigt, de ansvarlige sikrer, at:
  – Der ikke opstår f.eks. mylder ved afrejse
  – Flest mulige aktiviteter afholdes udendørs
  – Der er klarhed over håndtering af opstået smitte undervejs
  – Der bør foreligge en plan for håndtering af personer med opståede symptomer under turen, herunder selvisolation, indtil personen kan komme hjem
  • Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd vedr. rengøring, hygiejne, soverum, indeklima mv. efterleves.
  • Der gives information til deltagerne/forældre om forholdsregler forud for fremmøde, herunder en plan for ankomst/afrejse for at undgå mylder, beskrivelse af smitteforebyggende anbefalinger bl.a.,
  at man ikke skal møde op med symptomer på sygdom, og at forældre/værge skal afhente børn i tilfælde af smitte undervejs.
 • Ved sociale aktiviteter bør, der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.


Halleje

Som oftest skal der ikke betales halleje i forbindelse med aflyste haltider. De fleste kommuner opkræver ikke lokalegebyr for aflyste haltider under Corona-nedlukningen, ligesom selvejende idrætsfaciliteter fortsat modtager deres aktivitetstilskud uagtet aktivitetsniveau. Flere idrætsforeninger vælger dog i samarbejde med kommunen at fortsætte betalinger af halgebyr til selvejende idrætsfaciliter.

DIF opfordrer til, at der rettes henvendelse til kommunen og den eventuelle selvejende idrætsfacilitet, hvis man som forening bliver bedt om at betale gebyr for aflyste tider under Corona-nedlukningen. Ofte findes der en lokal løsning, som tager højde for foreningernes, faciliteternes og kommunens situation.

Corona-gebyr
For at sikre at smittetiltag blive iværksat under konkurrencer øges deltagerbetalingen med kr. 20. Beløbet går til at dække DSU’s ekstra udgifter.

1. KONKURRENCE VEJLEDNING

5. januar 2021 har DSU udgivet en vejledning til, hvordan vi afholder konkurrencer i henhold til regeringens 5 risiko niveauer. Vejledningen kan ses her. Grundet Covid-19 afholder DSU ikke p.t. konkurrencer, og nedenstående således er ikke opdateret pr. 20. april 2021.

 

2. CORONA-ANSVARLIG

Ved alle konkurrencer er udpeget en Corona-ansvarlig, der skal være let genkendelig. Ved DSU’s konkurrencer stiller DSU med en Corona-ansvarlig iført en gul vest. Den Corona-ansvarlige har ansvaret for:

 • at kontrollere, at der kun er det tilladte antal personer i hallen/lokalerne
 • at deltagere og publikum holder korrekt afstand
 • at konkurrencen gennemføres i henhold til DSU’s retningslinjer

Henstillinger fra den Corona-ansvarlige skal altid følges.

 

3. AFBRYDELSE AF KONKURRENCEN

Konkurrence ledelsen vil i samarbejde med den Corona-ansvarlige og overdommeren stoppe konkurrencen, hvis retningslinjerne ikke følges.

 

4. LODTRÆKNING

Al lodtrækning foregår elektronisk uden tilstedeværelse af løbere eller andre.

 

5. I SKØJTEHALLEN

Hygiejne og afstand

Håndsprit er tilgængelig ved indgangen, i alle omklædningsrum, ved banden, på bordene ved panelet, i dommerrum og i sekretariatet.
Værtsklubben skal identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.
Corona-reglerne skal være tydelig skiltet i hallen.
Der skal til enhver tid holdes min. 1 meters afstand i alle lokaler.
Afstandsmarkeringer skal fremgå af gulvene.


Ankomst og afgang fra skøjtehallen

Skøjteløbere, med pårørende, må ankomme til konkurrencen 1 time før løberen skal på isen. Løberen med pårørende forlader skøjtehallen, så snart løberens række er færdigløbet. Alle skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt i skøjtehallen. Dog er alle børn under 12 år undtaget, og der er særlige regler for de løbere, der er på vej til/fra omklædningsrum. Mundbindet kan tages af, når man sidder på sin faste plads.


Ophold for alle andre end tilskuere

Det gældende forsamlingsforbud skal altid overholdes.

Der må ikke afvikles en konkurrence, hvor flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud er samlet på samme sted samtidigt.

Hvis der er flere grupper af maksimalt det antal personer, som det gældende forsamlingsforbud tillader, til stede på samme område, skal man sikre, at der er min. 2 meters afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Der skal være synlig adskillelse mellem grupperne.


Håndtering af knudepunkter/skiltning

Værtsklubben skal have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange, til kiosken, omklædningsrum og boksen.

Det skal skiltes, hvis det er nødvendigt at styre, hvad vej folk går til og fra et område.


Tilskuere

Der kan maksimalt tillades det antal siddende publikum, der sammen med antallet af  løbere, trænere, dommere, officials mv. i alt udgør XX personer. (Afventer ny udmelding fra regeringen)

Der skal være min. to meter mellem pladserne, og der skal være mindst 2 m2 areal pr. tilskuer. Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.

Tilskuere skal have faste pladser og vende ansigtet frem mod isen. Man må ikke forlade sig plads for andet end at gå kortvarigt på toilettet, og skal vende tilbage til den samme plads.

Klubben bør ved hjælp af frivillige sikre styring af publikumsstrømme og fx undgå omfattende køer ved indgange, toiletter mv.

Der må ikke kastes gaver o.lign. ud på isen under konkurrencen.


Skøjteløbere

Skøjteløbere skal ligesom alle andre holde min. 2 meters afstand til andre. Også på isen og under opvarmning.

Efter egen gruppe er færdig på isen kan skøjteløbere sætte sig på publikumspladser, og overgår herefter til at være publikum. De må så ikke gå ned til isen, omklædningsrum o.lign. igen, men blive på sin faste plads.

Løbere og trænere skal ikke bære mundbind, når:

– de går fra omklædningsrummet og til isen/opvarmningsområdet
– under opvarmningen og konkurrence på isen
– når de går fra isen/opvarmningsområdet tilbage til omklædningsrummet

 

Trænere / Holdledere

Der skal være minimum én træner eller frivillig til stede pr. hold, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.

Trænere skal holde min. 1 meters afstand ved banden til både andre løbere og trænere. Vi opfordrer til, at der anvendes en maske.


Til / fra isen

Værtsklubben skal have en dørvagt, der hvor løberen går på/af isen. Løbere/trænere åbner ikke selv døren.

 

Omklædningsrum

Kun løbere, trænere og evt. holdleder har adgang til omklædningsrummene. Forældre og pårørende har ingen adgang, da de ikke indgår i antallet af personer, der er en del af aktiviteten. Værtsklubben skal sikre, at der ikke opholder sig flere i omklædningsrummene end størrelsen tillader.

Løbere har adgang til omklædningsrum 30 min. før opvarmningen til gruppen begynder, og indtil 15 minutter efter endt løb. Der må ikke efterlades dragter, tasker og andet i omklædningsrummet efter omklædningen efter endt løb, eftersom løberen ikke må gå tilbage til omklædningsrummet.

Løbere, der ikke er selvhjulpne, bør møde op omklædte. Hjælp til at binde skøjter o.lign. ydes af evt. holdleder.

 

Opvarmning

Værtsklubben skal angive, hvor der kan varmes op, og antallet af løbere, der kan være på området samtidigt. Opvarmningsområdet er kun for løbere og trænere, og området bør ikke ligge i forbindelse med publikumsområdet.

 

Præmieoverrækkelse, erindringsgaver og diplomer

Der afvikles præmieoverrækkelse udenfor isen for placering nummer 1, 2 og 3. Kun disse løbere + evt. pårørende deltagere. Kun disse løbere + max 1 pårørende pr. medaljetager kan deltage. Det samlede antal til præmieoverrækkelsen må ikke overstige forsamlingsforbuddet.

Diplomer og evt. erindringsgaver afhentes i sekretariatet af én klubrepræsentant ved konkurrencens afslutning.


Dommere og teknisk panel

Dommerne sidder med min. 2 meters afstand.

Hvis der af pladshensyn ikke kan etableres 1 meters afstand for deltagerne i det tekniske panel, skal det tekniske panel benytte mundbind eller visir. Personer i de to paneler er ikke påbudt at bære mundbind. Der udleveres et head-set til hver deltager i det tekniske panel, som skal anvendes under hele konkurrencen.

Skærme og andet teknisk udstyr skal afsprittes af det tekniske personale, før det overgives til en ny person i panelet.

Mad til dommere og panelet serveres portionsanrettet (smurt rundstykke i film fx)

Forplejning

Kantiner, cafeteriaer, restauranter mv. der er drevet professionelt af forpagtere, af lønnede eller af frivillige, og som kan overholde de gældende retningslinjer for restauranter, caféer og værtshuse (se reglerne her), kan holde åbent.

Kiosker eller lign. drevet af frivillige i foreningerne kan også holdes åbent. Klubber skal være opmærksomme på, at det er dem, som er ansvarlige for at overholde retningslinjerne.

Det er vigtigt, at en eventuel åbning sker efter dialog med kommunen og den eventuelle facilitetsejer.

Servering af mad og drikkevarer i hallen skal håndteres med respekt for Corona retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Pr. 18. september skal stående og gående bære mundbind i skøjtehallens / klubbens café.

Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper med et forsamlingsloft på max. 50 personer, inkl. trænere og nødvendige voksne, dvs. voksne, der skal hjælpe de helt små løbere med diverse praktiske ting. Kropskontakt er også tilladt for alle aldersgrupper.

Der må trænes udendørs for max. 100 personer, inkl. trænere og nødvendige voksne.

Mulighed for opdeling i sektioner og tidsforskudte grupper:

 • Indendørs aktiviteter må gerne opdeles i sektioner, så længe der ikke flettes på tværs af sektioner. Der må altså godt være flere adskilte grupper til stede på samme idrætsfacilitet.
 • Hver gruppe skal have deres egen træner. En træner kan ikke træne flere grupper samtidigt.
 • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hvert område. Det er muligt at inddele store områder i mindre områder. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser området.
 • Løbere kan godt have flere træningspas på samme dag, så længe ovenstående restriktion overholdes.

Trænere / Frivillige
Der skal til enhver tid være minimum en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning af børn og unge, som skal sikre, at smittetiltagene hele tiden overholdes. For frivillige gælder påbuddet om mundbind, medmindre man sidder ned.

Rengøring
Vi anbefaler, at løberne medbringer eget træningsudstyr, som fx sjippetov, måtter m.v. Når klubbens udstyr benyttes, skal det af sprittes efter hver brug.

Brug af klubfaciliteter:

Omklædnings- og badefaciliteter må benyttes. Hold afstand (1-2 meter) og sørg for daglig og grundig rengøring.

Krav om Coronapas:

Alle voksne udøvere, besøgende, tilskuere el.lign. på 18 år og op skal kunne forevise et gyldigt Coronapas, dvs. at de skal kunne sætte flueben ved en af nedenstående muligheder:

 • Negativt Covid-19 testresultat, der er max. 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget
 • Positivt PCR-testresultat, der er min. 14 dage og max. 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 • 14 dage efter 1. Covid-19 vaccination (2. vaccination skal ske inden 42 dage efter 1. stik)
 • Umiddelbart efter gennemført vaccinationsforløb

Krav om mundbind/visir:

Alle udøvere, besøgende, tilskuere el.lign. på 12 år og op skal bære mundbind eller visir på alle offentligt tilgængelige indendørs områder. I skøjtehallen skal alle på 12 år og op som udgangspunkt bære mundbind, når de bevæger sig rundt i skøjtehallen, dog skal løbere og trænere ikke bære mundbind/visir, når:

– de går fra omklædningsrummet og til isen/opvarmningsområdet
– under opvarmning og træning på isen
– når de går fra isen/opvarmningsområdet tilbage til omklædningsrummet

Kontrol af Coronapas og mundbind/visir:

Det er foreningen eller facilitetsejeren, der har pligt til at kontrollere, at der kan forevises et gyldigt Coronapas (18 år og op), og at der bæres mundbind/visir (12 år og op). Dette sker ved at foretage en stikprøvekontrol min. 1 gang i døgnet af alle tilstedeværende i idrætsfaciliteten på tidspunktet for kontrollen. Uden Coronapas  og uden mundbind/visir kan der ikke gives adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.

 

 

 

Sommerlejre, stævner m.v. bliver i lighed med sidste sommer igen muligt for op til 500 deltagere. Nærmere retningslinjer følger.


Forplejning
Selvom det er meget lidt sandsynligt, at Corona virus smitter gennem mad, så anbefaler Fødevarestyrelsen ekstra fokus på en god hygiejne i køkkenet, herunder grundig afvaskning af hænder. Klubben sikrer mulighed for god afstand mellem mennesker, som står i kø og sidder ved borde og spiser. Borde rengøres grundigt efter brug.

 

Mellemmåltider
Sundhedsstyrelsen fraråder at lave skåle med snacks, nødder, slik eller andet, hvor deltagerne tager med fingrene. I stedet opfordres der til portionsanretninger.

 

Overnatning

Se desuden under GENERELT og I SKØJTEHALLEN

Ikke gældende p.t.:

 

1. LOKALETS STØRRELSE

Lokalet vil være rigeligt stort, dvs. afpasset efter deltagerantallet med overholdelse af gældende Covid-19 afstandskrav.

2. IND- OG UDGANGE

I den udstrækning det er muligt og afhængigt af deltagerantallet, vil der være en indgang til og en udgang fra lokalet. Dette bedes respekteret.

3. UDLUFTNING

I den udstrækning det er muligt, afhængigt af deltagerantallet, og medmindre der er central udluftning i lokalet, vil underviseren sørge for udluftning løbende.

4. AFSTANDSKRAV

Sørg for hele tiden at holde afstand til hinanden, min. 1 m. og for særligt udsatte min. 2 m. Alle deltagere placeres med 1 m. afstand, og der vil være 2-5 m. afstand fra mødeleder/underviser til deltagerne/kursisterne.

5. FORPLEJNING

Al mad (croissant, sandwich, kage m.m.) er portionsanrettet og kan hentes, men skal spises på egen plads.

6. GRUPPEARBEJDE

Ved nogle kurser vil kursisterne blive opdelt i grupper. Underviseren vil sørge for, at grupperne består af så få personer som muligt (max. 6), og at det igennem hele kurset er de samme personer, der indgår i den samme gruppe, så grupperne ikke blandes.

7. FYSISKE ØVELSER

Der vil under kurset kun blive udført fysiske øvelser i den udstrækning, det er forsvarligt i henhold til gældende Covid-19 regler og retningslinjer, og i så tilfælde med 2 m. afstand ved aktiviteter i bevægelse.

Pr. 6. maj 2021 bliver det muligt at afholde generalforsamlinger og andre møder med fagligt formål for op til 1.000 siddende deltagere i sektioner à 500 personer. Der vil være krav om Corona-pas. Yderligere detaljer følger.

Ikke gældende p.t.:

(Men afvikling af repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger er undtaget fra deltagerbegrænsning, hvis visse betingelser vedrørende mødefaciliteterne overholdes. Dog sætter det store forsamlingsforbud på 500 fortsat den øvre grænse. Det betyder, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan og derfor også skal afvikles ved fysisk fremmøde og ikke kan afvikles digitalt (medmindre man er over 500). Gældende ordning er følgende:

Hvis man er under 5 deltagere, kan møderne afvikles frit. Hvis man er over 5 deltagere (og op til 500) skal følgende betingelser og anbefalinger overholdes:

Alle deltagere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser og med ansigtet vendt i samme retning. Der bør være mindst 1 meters afstand mellem hver person. Der bør være mulighed for at gå til en talerstol eller et andet særskilt sted, hvorfra deltagerne kan fremføre deres indlæg med større afstand til de øvrige deltagere, mindst 2 meter. Der skal være mindst 2 mgulvareal pr. deltager.

Alle deltagere skal medregnes, dvs. medlemmer, stemmetællere, revisorer, dirigent osv.

De sædvanlige og kendte hygiejne- og adfærdsregler skal overholdes. Der skal være særlig fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.

Vær derudover opmærksom på forholdene i indgangsparti, forhal, garderobe m.v., så der ikke opstår kø og klumpspil de steder. Afsæt eventuelt en frivillig til at sikre en god afvikling, hvis faciliteterne ellers vil give vanskeligheder. Spring forplejningen over eller server den til hver enkelt deltager personligt. Ingen buffet.)

Hvad gør I, hvis mødet har været udsat?
Hvis et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling har været udsat, bør I i bestyrelsen gøre følgende:
1. Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt
Det udsatte møde skal nu afholdes hurtigst muligt. Bemærk, at det er det ordinære møde, der har været udsat og derfor også det ordinære møde, der afholdes nu, efter den normale dagsorden for mødet. Hvis mødet aldrig blev varslet før nedlukningen, skal mødet varsles nu, og den normale procedure for dette skal følges. Hvis mødet var varslet og forslag var indkaldt før nedlukningen, skal processen blot genoptages, og det nye møde skal indkaldes med passende varsel.
2. Bestyrelsen som forretningsministerium
Bestyrelsen har under udsættelsen ageret som et forretningsministerium, der har holdt driften kørende. Bestyrelsen kan overveje nu at aflægge en uformel beretning for mellemperioden under udsættelsen, så medlemmerne – udover beretning og regnskab for det foregående år – også orienteres særskilt om mellemperioden. Herved sikrer bestyrelsen gennemsigtighed og god forvaltning.
3. Regnskab 
Regnskab for foregående år har været udfærdiget og revideret efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne. Regnskabet skal nu forelægges på det udsatte møde.

Hvis en løber, træner eller en anden person, der har haft aktivitet i klubben eller til konkurrencen, bliver smittet, afhænger det videre forløb af, hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater, hvornår kontakten har været der, og hvor længe den har varet.

Hvor mange der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19, afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej. Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m.

I idrætssammenhæng vil det altså typisk være holdkammerater, trænere mv. Sædvanligvis vil den Corona-smittede i forbindelse med den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne. Er man holdkammerater og har trænet sammen, men uden at høre til de nære kontakter, kan det være en god idé at opfordre til, at de bliver testet for Corona. Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om træningsaktiviteter for potentielt smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen.

Se denne vejledning fra Sundhedsstyrelsen for mere information om smittede