Uddrag fra bogen ‘Kunstskøjteløb’ af Per Cock-Clausen. Udgivet af Berlingske Forlag i 1950.

Indledning

Naar man ser en virkelig Kunstløber let og graciøs glide hen over Isen uden tilsyneladende Anstrengelser af nogen Art, saa aner man i Almindelighed ikke, hvilken uhyre Flid, Arbejde og Omtanke, der har været nødvendig for at opnaa denne Færdighed. Man ser Resultatet og tænker ikke paa, at Maalet først er naaet efter mange Aars Arbejde. Kun naar man følger Løberen under Træningen, faar man Begreb om, hvad Kunstløb virkelig er. For at opnaa virkelig Færdighed maa der arbejdes ihærdigt, i Særdeleshed med Skolefigurerne, som danner Grundlag for alt Kunstløb.

Næsten alle kan imidlertid ved korrekt Træning opnaa Færdighed i mange af Skolefigurerne og de lettere, frie Øvelser og faa stor Glæde heraf, selv om der begyndes i en ikke helt ung Alder.

Der er mange Eksempler paa, at Folk, som er langt over den første Ungdom, har naaet bemærkelsesværdige Resultater. Saaledes var der en Mand, der begyndte på Skøjteløb i en Alder af 34 Aar, og som i 40 Aars Alderen opnaaede at repræsentere sit Land ved Verdensmesterskaberne i Kunstskøjteløb. I Amerika, Canada og England er der mange Mennesker i Alderen mellem 50 og 70 Aar, som løber paa Skøjter næsten daglig, adskillige af dem besidder stor Færdighed, og alle har de stor Glæde af deres Løb. (………….)

Sidst, men ikke mindst: tab ikke Modet. Man gaar langsomt frem i Kunstskøjteløb og ofte uregelmæssigt. En Løbers Dygtighed afhænger langt mere af det Antal Timer, der er anvendt paa Træning og den Intelligens, hvormed denne er ledet, end af de medfødte Anlæg.

 

Forberedelse til Konkurrencer

I forbindelse med haard og tænksom Træning, der det Forberedelse indtil den mindste Detaille, der fører en Løber frem til Førstepladsen i en Konkurrence.

Sørg for, at Skøjtekostumet er i Orden, (Knapper og lignende gaaet efter), at Skøjterne er skærpet en passende Tid inden Konkurrencen og løbet til, at Skruerne er gaaet efter og strammet, Støvlerne vel pudsede og et Par nye Snørrebaand sat i et par Dage i Forvejen, saaledes at de har haft Tid til at blive strakt inden KonkurrenceDagen. Hav altid et Par ekstra Snørrebaand, en Skruetrækker, Reserveskruer, et ekstra Eksemplar af Deres Grammafonplade, et Par ekstra Handsker og om muligt et Par ekstra Skøjter (samme Type som det Par, der sidder paa Støvlerne) i Deres Skøjtekuffert, naar de møder til Konkurrencen.