Medlemsregistrering

  • Hvor: Klubben er ansvarlig for indberetning af medlemstal til CFR / Centralt Foreningsregister på https://www.medlemstal.dk/
  • Hvornår: I perioden december/januar hvert år
  • Hvad:
    • Det samlede medlemstal for det pågældende kalenderår
    • Husk 3 måneders reglen: Kontingentbetalende aktive medlemmer er medlemmer, som har betalt aktivt kontingent i et kalenderår, og som har været medlem min. 3 måneder i kalenderåret. Alle, der har betalt kontingent i sammenlagt min. 3 måneder i kalenderåret, medregnes. Medlemmer, der fx indmeldes i perioden 1/10 – 31/12, medregnes således ikke, mens medlemmer, der fx indmeldes i januar og udmeldes i juli, medregnes.

Bemærk:

  • DSU er i samarbejde med DIF ansvarlig for at følge op på indberetningen over for klubberne samt foretage kvalitetskontrol hos klubber med henblik på at hindre fejl og mangler.

Inputs til DSU's terminsplan

Aktivitetsudvalget udsender i starten af hvert kalenderår et udkast til næste års terminsplan, og i den forbindelse opfordrer DSU klubberne til at melde ind til aktivitetsudvalget@danskate.dk :

  • Hvilke konkurrencer, trænerkurser eller samlinger klubben har mulighed for at lægge hus til i den pågældende sæson
  • Hvilke private konkurrencer klubberne selv har planlagt at afholde i sæsonen

Generalforsamling og evt. ekstraordinær generalforsamling

Afholdes én gang årligt i klubberne. 

Husk at indsende referat af jeres årlige generalforsamlinger og evt. ekstraordinære generalforsamling til office@danskate.dk senest 30 dage efter afholdelse af generalforsamlingen.

Jf. DSU’s Love §8: https://www.danskate.dk/storage/2023/09/DSUs-love-2023.pdf

Indsend også en oversigt over bestyrelsen, inkl. medlemmernes mail og telefon.

DSU's repræsentantskabsmøde

DSU’s repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i perioden 1. maj til 22. juni skiftevis på Sjælland og i Jylland.

Se nærmere ang. dagsorden, regler, frister, opstilling af kandidater etc. her: https://www.danskate.dk/storage/2023/09/DSUs-love-2023.pdf (§§9-11)